Huishoudelijk reglement NLGB - NLGB

Ga naar de inhoud

Huishoudelijk reglement NLGB

Noord-Limburgse Golfbiljartbond


Huisreglement Noord Limburgse Golfbiljart Bond.
Seizoen 2020 -2021.


BEURTROL SCHEIDSRECHTERS:


 • De eerste wedstrijd van elke competitie ontmoeting wordt geleid door een speler (scheidsrechter) van de thuisploeg. Daarna BEURTELINGS een speler (scheidsrechter) van de bezoekers dan weer van de thuisploeg enz… Een scheidsrechter mag zich laten vervangen door een ploegmaat. De scheidsrechter dient steeds rechtopstaand en zeer oplettend de wedstrijd te volgen. Hij mag zich niet hinderend opstellen ten overstaan van de aan stoot zijnde speler.


ELEKTRONISCH WEDSTRIJDBLAD BGB:

 • Vanaf het seizoen 2018 – 2019 starten we met een elektronisch wedstrijdblad www.nlgb-live.be ontworpen door de BGB. Dit wil zeggen dat je de wedstrijden live kunt volgen, ook vind je hier een kalender en de rangschikkingen terug. Het is een absolute meerwaarde die velen zullen appreciëren. Achter in dit boekje vind je tekst en uitleg van de werking van dit elektronisch wedstrijdblad. Elke kapitein van een team dient dit te kennen. Helaas werkt dit nog niet voor de bekermatchen.


COMPETITIE STIJGERS EN DALERS:

 • Voor het seizoen 2020-2021 zal er geen stijger of daler zijn in verband met een onregelmatige competitie door het Corona Covid 19 virus.

BEKERCOMPETITIE:

  • Bekercompetitie wordt in het seizoen 2020-2021 niet gespeeld zoals andere seizoenen door het Corona Covid 19 virus. Het format wordt op een later tijdstip medegedeeld.


  HET BILJART:

  • Het biljart moet voldoen aan de opgegeven vereisten, zie de STANDAARDISERINGSNORMEN in het SPEELREGLEMENT.
  • Bij vaststelling van gebreken aan het biljart dienen betrokkene ploegen een akkoord of oplossing te treffen voor de wedstrijd aanvangt. Komt men niet tot een oplossing of akkoord dient men dadelijk contact op te nemen met iemand van het bestuur. Deze zal dan proberen een akkoord of oplossing te treffen met beide teams.
  • Het is ten strengste verboden dat er door een NIET bevoegde persoon of personen veranderingen aan het biljart worden doorgevoerd zowel VOOR als TIJDENS de wedstrijd zonder medeweten of toelating van de lokaalhouder en (of) leden van de spelende thuisploeg. Wanneer dit toch gebeurd zal de betrokkene persoon of personen met onmiddellijke ingang worden geschorst voor de rest van het NLGB seizoen en verliest men de partij met forfaitscore (10 – 0).
  • De thuisploeg zal vanaf 19.30 uur het biljart vrijgeven aan de bezoekers.
   • Door het Covid 19 virus kan dit vervroegd worden.
  • Alleen orde vol oefenen is toegelaten; geen wilde of gevaarlijke stoten.
  • Voor aanvang van elke partij mogen beide spelers enkele malen de opstoot oefenen.
  • Alle clubs dienen in het bezit te zijn van een afstandsmeter en lijnmeter.


  VERSCHUIVEN VAN WEDSTRIJDEN:

  • Voor een gegronde reden kunnen 2 ploegen steeds een wedstrijd verschuiven in onderling akkoord. Verschuiven wil zeggen liefst op voorhand spelen. De competitieleider Bleys Ludo (tel.nr.: +32 472 59 55 90) dient ALTIJD verwittigd te worden. De laatste 3 WEKEN wordt dit NIET meer toegelaten. Bij geen onderling akkoord beslist het verbondsbestuur.


  OPSTELLEN SPELERS:

  • De 1ste wedstrijd van elke competitie-ontmoeting moet ten laatste om 20.15 uur aanvangen. Er is geen wachttijd voorzien voor de eerste 4 spelers. Houdt echter rekening met de omstandigheden en laat sportiviteit op de eerste plaats komen. Zo het spel stil ligt en de laatste speler is afwezig is er een wachttijd tot 23.30 uur (bijvoorbeeld bij ploegendienst of namiddagdienst). Niet aanwezig na dit tijdstip betekend dat deze speler zijn wedstrijd verliest.
  • Alleen spelers opstellen met een GELDIG PASJE of die de toelating hebben van het bestuur, het bestuur zal in dit geval de desbetreffende ploegen hiervan op de hoogte brengen. Voor clubs met meerdere ploegen; er mogen GEEN spelers ONDERLING gewisseld worden. Overtreding is verlies met 10-0 en de betrokken speler wordt geschorst.
  • Bij gebrek aan 5 spelers is er de mogelijkheid om iemand aan de toog/café te nemen. Dit is ALLEEN mogelijk tot en met 31 december van elk seizoen. Na 31 december is dit NIET meer mogelijk en dit om eventuele competitievervalsing tegen te gaan. Er dienen wel aan enkele voorwaarden te worden voldaan, zie daarvoor onderstaande punten:
  • Bellen naar Ludo Bleys, (tel.nr.: 0472 59 55 90) of bij geen contact iemand anders van het bestuur contacteren en dit voor aanvang van de 1ste wedstrijd die avond.
  • De nieuwe speler mag niet aangesloten zijn bij een andere club in de Noord-Limburgse Golfbiljartbond.
  • Bij lidnummer op het wedstrijdblad NA vermelden van Nieuwe Aanwerving.
  • De nieuwe speler zal dan nog diezelfde avond speelgerechtigd zijn en er zal dan zo spoedig mogelijk een nieuw lidnummer voor deze speler toegekend en gecommuniceerd worden met de desbetreffende club. De kosten voor het spelerspasje (2,50€) wordt dan verrekend op het einde van het seizoen bij de eindafrekening van de eventuele boetes op de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen.
  • De spelerslijst per team is voor het hele seizoen beperkt tot maximum 12 spelers. (Beslist op de algemene vergadering van 14-07-2016).
  • Ieder persoon heeft het recht om deel te nemen aan de competitie van de NLGB. Dit mogen en kunnen ook spelers zijn uit alle afdelingen of klassen van andere bonden.
   • De speler blijft de rest van het seizoen aangesloten bij dit team en kan in het lopende seizoen niet meer voor een ander team of club uitkomen in de Noord-Limburgse Biljartbond.

  • Er mag geen enkele speler op één of andere manier vergoed worden om aan de competitie van de NLGB deel te nemen. Bij overtreding (bewijs) van dit punt volgt er een schorsing (uitsluiting) van desbetreffende team en dit met onmiddellijke ingang. We rekenen hier ook op de volwassenheid en eerlijkheid van de spelers. Onder vergoedingen wordt verstaan premie, beloning, vervoerskosten, consumpties, natura, enz…


  KLACHTEN:

  • Toekomstige klachten dienen schriftelijk gestuurd te worden naar het verbondsbestuur. Er dient een som van 50 Euro betaald te worden voordat de klacht wordt behandeld. Indien de klacht gegrond is wordt ze behandeld. De in gebreke gestelde club betaald 50 Euro aan het verbond. Indien de club die de klacht indiende in het gelijk gesteld wordt ontvangt ze de 50 Euro terug.
  • Tips om geschillen te vermijden:
   • Laat sportiviteit op de 1ste plaats komen.
   • Respecteer ploegmaten en tegenstanders.
   • Raadpleeg bij twijfel de reglementen.
  • Het bestuur van de NLGB kan ten alle tijden de klachten indien nodig geacht doorspelen aan de BGB waarbij deze dan in de klachtencommissie van de BGB zullen behandeld worden.


  INFO:

  • De verliezer van de partij trakteert de winnaar op 1 normale consumptie.
  • Voor lokalen waar geen insteek in het biljart gevraagd wordt van de bezoekers kan de thuisploeg 2,50 € of 5,00 € vragen aan de bezoekers die anders als insteek zouden dienen. Dit om de lokaalhouder te vergoeden.


  PASJES EN LETTERWAARDE SPELERS:

  • Elk aangesloten speler zal een pasje ontvangen dat door de BGB wordt uitgegeven. Dit dient men ten alle tijden van de wedstrijd bij te hebben.
  • Ook zullen de spelers een letterwaarde ontvangen. Deze zal mede bepaald worden door de individuele uitslagen van de competitie. Sommige hebben al een letterwaarde van andere bonden en deze zullen behouden blijven. De nieuwe aangesloten spelers beginnen met NA.


  LETTERWAARDE (Overgenomen van de BGB):

  • Erkenningsmodaliteiten:
   • De BGB erkent enkel de letterwaarden A, B, C, D, NA en ND.
  • Toekennen van een waarderingsletter aan nieuwe spelers:
   • Nieuwe spelers krijgen een waarderingsletter NA, met uitzondering voor dames en jeugdspelers die een waarderingsletter ND krijgen.
   • De waarde van nieuw aangesloten leden wordt, voor zover ze minimum 10 partijen gespeeld hebben. Deze nieuwe letterwaarde wordt vermeld op de lidkaart.
   • Indien in 1 seizoen minder dan 10 partijen gespeeld werden en het volgende seizoen opnieuw minder dan 10 partijen wordt het totaal van de 2 seizoenen in rekening gebracht voor de berekening van de nieuwe letterwaarde. Indien het totaal gespeelde partijen van de 2 seizoenen minder dan 10 is behoudt men de vroegere waarde. Het totaal van de 2 seizoenen wordt in dit geval in rekening gebracht bij het volgende seizoen, enz. tot er een totaal is van minimum 10 wedstrijden.
  • Toekennen van een waarderingsletter bij nationale overgang:
   • Bij een nationale overgang dient aan de speler de nieuwe waarderingsletter meegegeven door het verlatend verbond (indien hij /zij een nieuwe bekomen heeft. Zij dient vermeld op het overgangsformulier.
   • Het nieuwe verbond dient de waarderingsletter automatisch over te nemen.
   • In geen geval kan een overgang een verhoging of verlaging van waarderingsletter meebrengen.
  • Toekennen van waarderingsletters aan spelers, komende uit verbonden, niet meer aangesloten bij de BGB:
   • Bij afscheuring van verbonden bij de BGB behouden de spelers, bij terug aansluiten bij een BGB verbond, hun waarderingsletter.
   • Zo niet zullen zij in de A-reeks ingeschreven worden bij alle nationale inrichtingen.
   • Spelers die komen uit ontbonden clubs behouden eveneens hun letterwaarde. Zeker wordt geen letterwaarde lukraak toegekend.
  • Bekendmaken van de nieuwe waarderingsletter:
   • Alle letterwaarden worden bepaald door BGB.
   • Na afloop van ieder competitiejaar dient de nieuwe waarderingsletter te worden berekend. Alle partijen, gespeeld in de ploegencompetitie, komen in aanmerking volgens onderstaande tabel. Met forfait gewonnen partijen komen niet in aanmerking. Zo minder dan 10 partijen gespeeld werden behoudt men de vroegere waarde.
   • Men kan slechts één waardering dalen of stijgen.
   • Resultaten in de kampioenschappen worden niet gecumuleerd met de resultaten uit de competitie; de hoogste waardering telt.
    • Voorbeeld 1: Een speler met C-letterwaarde stijgt door zijn competitieresultaten naar B en stijgt door zijn resultaten in de kampioenschappen ook naar B: nieuwe letterwaarde B.
    • Voorbeeld 2 : Een speler met C-letterwaarde zakt door zijn competitieresultaten naar D en stijgt door zijn resultaten in de kampioenschappen naar B: nieuwe letterwaarde B.
   • Een verbondsbestuur is gemachtigd, een lid dat duidelijk de bedoeling heeft van waarde te dalen, een A of een B toe te kennen. BGB moet hiervan wel schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
   • De nieuwe waardering gaat in vanaf 15 augustus.
   • Elk verbond dient tussen 21 en 25 december en tussen 01 en 15 mei alle individuele prestaties kenbaar te maken aan de BGB.
   • Alle resultaten worden gecentraliseerd bij BGB.
   • Voor leden die in 2 verbonden en BNV, zijn aangesloten wordt de hoogste letterwaarde toegepast. Die letterwaarde is van toepassing voor beide verbonden, of verbond en BNV.
   • Voor leden die in 2 verschillende verbonden afzonderlijk, of 1 verbond en BNV, minder dan 10 wedstrijden hebben betwist, worden de resultaten samengevoegd. Indien dit gezamenlijk 10 of meer wedstrijden is wordt de nieuwe letterwaarde berekend op dat totaal.
   • Alle letterwaarden worden bepaald door BGB. De letterwaarde wordt aangebracht op de lidkaart.
   • Leden die veranderen van letterwaarde dienen hun lidkaart te bezorgen bij de verbondskaarthouder.
   • Die vernietigt de lidkaart bij ontvangst van de nieuwe lidkaart, opgemaakt door BGB. De nieuwe lidkaart mag niet overhandigd worden aan een lid, zonder afgifte van de oude, gezien men dan 2 verschillende letterwaarden in zijn bezit zou hebben.
   • Buiten de ploegencompetities komen alle resultaten in officiële inrichtingen in aanmerking volgens onderstaande tabel.
   • Alle leden, van een verbond dat de resultaten niet kenbaar maakt aan de BGB, moeten in kampioenschappen of officiële tornooien deelnemen in de hoogste reeks.
   • Spelers met een D-kaart die uitkomen in ere-afdeling federaal krijgen op het einde van het seizoen automatisch een C-letterwaarde.
   • Spelers met een A-letterwaarde die uitkomen in de 2e afdeling federaal en die op het einde van het seizoen meer dan 80% behalen behouden hun A-letterwaarde.
   • Spelers met een A of B-letterwaarde die uitkomen in 3e of lagere afdeling federaal en die op het einde van het seizoen meer dan 50% behalen behouden hun A of B-letterwaarde.
  • Berekeningsformule op basis van de gewonnen competitiewedstrijden:


        

  FORMULE:   AANTAL GEWONNEN WEDSTRIJDEN x 100   
                                      AANTAL GESPEELDE WEDSTRIJDEN         

  Bij de berekening van de letterwaarde zal men in de toekomst TWEE opeenvolgende seizoenen moeten zakken alvorens men een lagere letterwaarde bekomt.

  •  Verplicht minimum toe te kennen waarderingsletter behaald door prestaties in officiële inrichtingen:

               Algemeen:
  Ligt de letterwaarde die men in de officiële kampioenschappen behaalt, lager dan deze welke men in de eigen verbondscompetitie zou halen, dan krijgt men de waarderingsletter uit de competitie. Dus iemand wiens beste waardering uit de kampioenschappen een C zou zijn, doch aan de hand van de competitieprestaties aan een B of aan een A zou komen, krijgt die B of die A als waarde. Zou hij enkel in competitie aan een D komen, dan geldt de C uit de kampioenschappen. Enkel de hoogste waardering telt.

  • Het niet toepassen van het berekeningssysteem:
   • Voor verbonden die dit berekeningssysteem niet toepassen geldt volgende stelregel: "Nemen hun spelers deel aan officiële BGB inrichtingen" dan dienen zij deel te nemen in de hoogste reeks.
  • Fraude:
   • Fraude wordt bestraft met € 125 per geval.
  • Belangrijk voor de spelers:
   • Krijgt een speler niet tijdig, door een overgang, na een periode van inactiviteit of door een foutieve werkwijze een lagere waardering toegewezen dan deze die door zijn of haar prestaties zou moeten toegekend worden, dan heeft de speler zelf de plicht te zorgen dat het desbetreffende verbond of zelfs de BGB de fout rechtzet. Alleen de speler zal verantwoordelijk gesteld worden.
  • DE NIEUWE WAARDERING GAAT IN VANAF 15 AUGUSTUS. IEDER VERBOND ZAL ZORGEN DAT DE WAARDERINGSKAARTEN IN HET BEZIT VAN HUN SPELERS ZIJN VÓÓR AANVANG VAN DE COMPETITIE !  BELANGRIJK:


  • Het inschrijvingsgeld voor seizoen 2022-2023:
   • Per team 25,00 €.
   • Per speler 15,00 €.
  • Boete:
    • Algemeen forfait is 25,00€.
    • Niet aanwezig op vergadering clubs is 25,00€.
    • Inschrijvingsgelden, lidgelden en boete moet gestort worden op rekeningnr. NLGB met volgend IBAN nummer:
     BE32 1030 6745 6902.
  • Tel.nr. Bestuursleden:
    • Janssens Dirk         +32 493 11 04 04
    • Bleys Ludo              +32 472 59 55 90
    • Maes Jan                +32 489 64 31 23
    • Serroyen Pascal     +32 472 03 22 21
    • Cuypers Christ        +32 484 89 10 63  Terug naar de inhoud