Privacyverklaring - NLGB

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Noord-Limburgse Golfbiljartbond
Informatie betreft privacyverklaring:

Daar we als NLGB ons hebben aangesloten bij de Belgische Golfbiljart Bond vzw hanteren we dezelfde privacyverklaring als de Belgische Golfbiljart Bond.

Je kan onderaan deze pagina de "originele privacyverklaring BGB" en het "schriftelijk akkoord privacyverklaring BGB" downloaden.


PRIVACYVERKLARING.

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – Belgische Golfbiljart Bond vzw met maatschappelijke zetel te Haasrode, Kortestraat 22, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 409.053.750.

1. Algemeen:
 1. De Belgische Golfbiljart Bond is een vzw met maatschappelijke zetel te Haasrode, Kortestraat 22, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 409.053.750.
 2. Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leden is strikt noodzakelijk en onontbeerlijk voor het optimaal functioneren van de vzw. Een aangesloten lid neemt kennis van de privacyverklaring en geeft op vrijwillige basis schriftelijk zijn toestemming tot bewaren van de noodzakelijke gegevens.
 3. De toegang tot en/of het gebruik van de website "www.nlgb.be", "www.bgbgolfbiljart.be" en/of de geplaatste informatie zoals berichten/commentaar/gastenboek/… impliceert dat je als bezoeker/gebruiker van deze website welbewust beseft dat je verantwoordelijk bent van de door u vermelde persoonsgegevens. De Belgische Golfbiljartbond vzw publiceert geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming.
 4. Persoonsgegevens worden door de vzw, slechts gebruikt, verzameld en verwerkt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de persoonsgegevens (Privacywet).
 5. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, raadpleeg deze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader:
 1. De Belgische Golfbiljart Bond vzw gebruikt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten en Europese verordeningen, gekend onder de naam privacywetgeving.

3. Gebruiken, verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens:
 1. De persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt en verwerkt omvatten onder meer de volgende gegevens: Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam – huisnummer – woonplaats), emailadres, foto en telefoonnummer.
 2. De verzamelde persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor het ledenbestand, aanmaken van lidkaarten, beheer van letterwaardes, beheer van de contactgegevens en andere activiteiten strikt noodzakelijk voor de werking van de vzw. De gegevens worden bewaard in een register.
 3. De publicaties van de Belgische Golfbiljart Bond, zoals onder andere brieven, de reglementenbundel, of publicaties op de website vermelden slechts de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vzw.
 4. De persoonsgegevens van de leden worden niet verspreid of doorgegeven zonder goedkeuring, tenzij in de strikt noodzakelijke gevallen zoals omschreven.
 5. Als uw gegevens gedeeld worden met een ander land, waken wij erover dat deze landen voldoende waarborg bieden op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tenzij anders beslist worden uw gegevens niet gedeeld buiten de EU.
 6. Het lid van de Belgische Golfbiljart Bond vzw garandeert dat de gegevens die ze ter beschikking stelt van de vzw juist en volledig zijn. Wijzigingen dienen binnen de 30 dagen van wijziging ter kennis gebracht te worden.
 7. De verzamelde persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beoogde doel met een maximum van 5 jaar na einde lidmaatschap.

4. Databescherming:
 1. De vzw neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd worden. De vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar zijn bestuurders en leden toe. Zo worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, ongeoorloofde raadpleging of openbaarmaking. De opgeslagen data wordt onder andere beschermd door antivirussoftware, firewall en andere softwareprogramma’s.
 2. In de gevallen waarbij een inbreuk op de beveiliging per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang of verspreiding van persoonsgegevens zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van 72 uur nadat er werd kennisgenomen van deze inbreuk contact worden opgenomen met de privacy commissie. Indien deze inbreuk van die mate is dat ze een verhoogd risico vormen voor de rechten en vrijheden van deze personen worden de personen zelf persoonlijk verwittigd.

5. Website:
Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch cookies op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden.
Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder gebruikt worden bij de volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw webbrowser kan u lezen hoe u cookies kunt weigeren of verwijderen.
Wij maken geen gebruik van de door u meegestuurde cookies voor de verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens.
Op de website vindt u mogelijk links naar andere websites. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld hoe en op welke manier deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. U neemt hiervoor best kennis van de privacyverklaring van deze website.

6. Recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering en verzet:
 1. U hebt steeds de mogelijkheid om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of een correctie van deze gegevens te vragen. U kan steeds een verzoek tot verzet of verwijdering vragen. Elke aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot verzet dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, aangevraagd te worden via het secretariaat van de Belgische Golfbiljart Bond vzw.
 2. U hebt steeds de mogelijkheid om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of een correctie van deze gegevens te vragen. U kan steeds een verzoek tot verzet of verwijdering vragen. Elke aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot verzet dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, aangevraagd te worden via het secretariaat van de Belgische Golfbiljart Bond vzw.

7. Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens voor de Belgische Golfbiljartbond vzw is de nationale kaarthouder. Zijn contactgegevens vindt u terug in de reglementenbundel of de website.
Terug naar de inhoud